Sản phẩm ngâm dầu

BIẾN ÁP CẤP NGUỒN TRUNG THẾ 1 SỨ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 22KV

BIẾN ÁP CẤP NGUỒN TRUNG THẾ 1 SỨ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 35KV

BIẾN ÁP CẤP NGUỒN TRUNG THẾ 2 SỨ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 22KV

BIẾN ÁP CẤP NGUỒN TRUNG THẾ 2 SỨ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 35KV

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 22KV

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 35KV

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 22KV – 2 MẠCH (5-400A)

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 22KV (5-400A)

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 22KV (500 – 600A)

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 22KV (500 – 600A) – 2 mạch

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 22KV (750 – 1200A) – 2 mạch

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 35KV (5 – 400A) – 1 mạch

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 35KV (5 – 400A) – 2 mạch

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 35KV (500 – 600A) – 2 mạch

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 35KV (500 – 600A) – 1 mạch

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 35KV (750 – 1200A) – 2 mạch