Biến dòng 22KV ngâm dầu

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 22KV – 2 MẠCH (5-400A)

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 22KV (5-400A)

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 22KV (500 – 600A)

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 22KV (500 – 600A) – 2 mạch

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 22KV (750 – 1200A) – 2 mạch