BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 3-6KV

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

( S P E C I F I C A T I O N S )

Sản phẩm liên quan

BIẾN ÁP CẤP NGUỒN TRUNG THẾ 1 SỨ NGOÀI TRỜI 22kV

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ 3 PHA TRONG NHÀ 3-6kV

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 35KV – 2 mạch

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 6-15KV – 3 mạch

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 22KV – Có cầu chì

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 6-15KV – Có cầu chì

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 22KV – 3 mạch

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 22KV (30VA) – 2 mạch