Dịch vụ kiểm định

Hình ảnh MiTEX đi kiểm định tại trạm khách hàng

Quyết định chỉ định kiểm định của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường

Thiết bị kiểm định của MiTEX