Mitex có khả năng thực hiện nhiều công việc của Nghề thí nghiệm điện cho các nhóm nhiệm vụ và thiết bị như : Thiết bị điện, khí cụ điện, thiết bị đo đếm điện, rơ le bảo vệ và điều khiển……..