Trạm Biến Áp 110kV Phú Thọ

Trạm 110kV Phú Thọ – Công trình: Công trình sửa chữa lớn: Trạm 110kV Phú Thọ (E4.7). Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Phú Thọ. Nhà thầu: MiTEX Group Giai đoạn 2023 – nay, Nhà thầu MiTEX Group đã phối hợp cùng Chủ đầu tư là EVNNPC khẩn trương và hoàn thành kịp thời […]

Trạm Biến Áp 110kV Tân An

Trạm 110kV Tân An – Công trình: TBA 110kV Tân An và đấu nối (40MVA).  Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai. Nhà thầu: MiTEX Group Giai đoạn 2021 – 2023, Nhà thầu MiTEX Group đã phối hợp cùng Chủ đầu tư là EVNSPC khẩn trương và hoàn thành kịp thời […]

Trạm Biến Áp 110kV An Lạc

Trạm 110kV An Lạc – Công trình: Các công trình cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ TBA 110kV An Lạc; Cải tạo TBA 110kV An Lạc theo tiêu chí KNT. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng. Nhà thầu: MiTEX Group Giai đoạn 2021 – 2023, Nhà thầu MiTEX […]

Trạm Biến Áp 110kV Hạ Lý

Trạm 110kV Hạ Lý – Công trình: Cải tạo TBA 110kV Hạ Lý.  Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng. Nhà thầu: MiTEX Group Giai đoạn 2021 – 2023, Nhà thầu MiTEX Group đã phối hợp cùng Chủ đầu tư là EVNNPC khẩn trương và hoàn thành kịp thời thực hiện […]

Trạm Biến Áp 110kV Vĩnh An

Trạm 110kV Vĩnh An – Công trình: lắp MBA T2 TBA 110kV Vĩnh An (40MVA).  Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai. Nhà thầu: MiTEX Group Giai đoạn 2020 – 2021, Nhà thầu MiTEX Group đã phối hợp cùng Chủ đầu tư là EVNSPC khẩn trương và hoàn thành kịp thời […]

Trạm Biến Áp 110kV Định Quán 2

Trạm 110kV Định Quán 2 – Công trình: TBA 110kV Định  Quán 2 và đường dây đấu nối.  Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai. Nhà thầu: MiTEX Group Giai đoạn 2019 – 2021, Nhà thầu MiTEX Group đã phối hợp cùng Chủ đầu tư là EVNSPC khẩn trương và hoàn […]

Trạm Biến Áp 110kV Hưng Phú

Trạm 110kV Hưng Phú – Công trình lắp MBA T2 40MVA TBA 110kV Hưng Phú.  Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực Miền Nam. Nhà thầu: MiTEX Group Giai đoạn 2019 – 2021, Nhà thầu MiTEX Group đã phối hợp cùng Chủ đầu tư là EVNSPC khẩn trương và hoàn thành kịp thời thực […]

Trạm Biến Áp 110kV Bình Sơn

Trạm 110kV Bình Sơn – Công trình lắp MBA T2 63MVA TBA 110kV Bình Sơn.  Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực Miền Nam. Nhà thầu: MiTEX Group Giai đoạn 2019 – 2021, Nhà thầu MiTEX Group đã phối hợp cùng Chủ đầu tư là EVNSPC khẩn trương và hoàn thành kịp thời thực […]

Trạm Biến Áp 110kV Rạch Gốc

Trạm 110kV Rạch Gốc – Công trình TBA 110kV Rạch Gốc và ĐDĐN, tỉnh Cà Mau.  Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực Miền Nam. Nhà thầu: MiTEX Group Giai đoạn 2019 – 2021, Nhà thầu MiTEX Group đã phối hợp cùng Chủ đầu tư là EVNSPC khẩn trương và hoàn thành kịp thời […]

Trạm Biến Áp 110kV Năm Căn

Trạm 110kV Năm Căn – Công trình đường dây 110kV Nhà máy điện gió Khai Long.  Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực Miền Nam. Nhà thầu: MiTEX Group Giai đoạn 2019 – 2021, Nhà thầu MiTEX Group đã phối hợp cùng Chủ đầu tư là EVNSPC khẩn trương và hoàn thành kịp thời […]